รมช.คมนาคม เร่ง Smart Community คลองเตย

          นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) ได้ติดตามความคืบหน้า
และเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) โดยให้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ชาวชุมชนในการเพิ่ม ช่องทางการสื่อสาร พร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

            เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการ Smart Community ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจประชากรชุมชนคลองเตยทั้ง 26 ชุมชน พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design) อาคารพักอาศัย และการทำประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ควบคู่กับการดำเนินการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชน (IO) คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2564 พร้อมทั้งได้เน้นย้ำการสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและรับทราบถึงนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินตามนโยบาย รชค.

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ชาวชุมชนจะได้รับ คณะกรรมการ กทท. ได้อนุมัติให้อย่างเหมาะสม และเสมอภาคกันทั้ง 3 ทางเลือก ได้แก่ (1.) อาคารพักอาศัย สูง 25 ชั้น จำนวน 4 อาคาร อาคารละ 1,536 ยูนิต รวม 6,144 ยูนิต ขนาดพื้นที่ห้องละ 33 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในซอยตรีมิตร ติดถนนริมทางรถไฟเก่า (2.) ที่ดินเปล่า ขนาดพื้นที่ 19.5 ตารางวา ย่านหนองจอก มีนบุรี จำนวน 2,140 แปลง (3.) เงินทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับ นำกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตามถิ่นกำเนิดของตนเอง ทั้งนี้ กทท. ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนคลองเตยให้ดีขึ้น และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน