JUMC NOW ก้าวข้ามยุคเปลี่ยนผ่านอย่างเข้าใจและเข้าถึง

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดตัวโครงการ JUMC NOW ก้าวข้ามยุคเปลี่ยนผ่านอย่างเข้าใจและเข้าถึง เชิญชวนผู้บริหาร นักการตลาดมืออาชีพและผู้สนใจทั่วไปร่วมโครงการ ดีเดย์เปิดรับสมัครรุ่นแรก ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.61-21 ม.ค.62

นายโตสิต วิสาลเสสถ์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโครงการ JUMC สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงานได้ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ๆ จำนวนมาก เนื่องจากพลวัตรของเทคโนโลยีและความคิดของคนรุ่นใหม่ๆได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากการมองเห็นโอกาสในการที่จะช่วยแก้ปัญหาและย่นระยะเวลาในการดำเนินชีวิตให้รวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังมีผลต่อการแข่งขันในโลกธุรกิจ การใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค 

ด้วยแนวคิดหลักนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโครงการ JUMC NOW ที่เน้นการอบรมซึ่งเข้มข้นด้วยประสบการณ์จริงของวิทยากรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในงานหรือธุรกิจของตัวเอง

โครงการ JUMC NOW จะเป็นการเปิดประสบการณ์จากนักธุรกิจสมัยใหม่ที่ได้รับความสนใจและเชื่อถือในปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมในการที่จะเข้าใจถึงความคิดแนวทางการทำงานของคนรุ่นใหม่ เพื่อก้าวข้ามการเปลี่ยนผ่าน (Transformation) ของกระแสแห่งการถูกแทรกแซง (Disruption) ที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะ (NOW) ไปด้วยความสนุก (FUN) ในการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ (Networking) ที่ดีระหว่างผู้เรียน วิทยากรและกรรมการโครงการ ซึ่งสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการทำงาน(Future)การพัฒนาสู่มิตรภาพ (Friendship) ที่ยั่งยืนต่อไป

รูปแบบการเรียนได้แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ

1.การเรียนจากวิทยากรรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ เป็นผู้รู้จริง ทำจริงในแต่ละสาขามาบรรยายด้วยความเป็นกันเอง

2. การทดลองทำจริง (D.I.Y) ในการอยู่กับโลกปัจจุบันและบุคคลรอบข้างอย่างมีความสุข

3. เยี่ยมชมธุรกิจร่วมสมัยและฟังการบรรยายโดยผู้บริหารรุ่นใหม่

4.การจัดแบ่งกลุ่มเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ได้งานที่เป็นประโยชน์ต่อกัน 

5. ทัศนศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน รวมถึงศึกษาดูงานและรับไอเดียสมัยใหม่ทั้งจากในและต่างประเทศ

โดยหลังจากผ่านทั้ง 5 รูปแบบการเรียนแล้วผู้อบรมจะสามารถต่อยอดความคิดในการทำงาน การทำธุรกิจหรือความเป็นอยู่ด้วยความเข้าใจโลกปัจจุบันมากขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จและการมีความสุขในอนาคต

นายโตสิต กล่าวต่อไปว่า คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ต้องมีอายุ 38 ปีขึ้นไป เปิดใจ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และการเข้าอบรมจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ธุรกิจ รวมถึงสังคมและคนรอบข้าง

สำหรับรูปแบบการจัดอบรม ประกอบไปด้วย Course Orientation & Ice breaking การเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน การบรรยายโดยวิทยากรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในสาขาต่างๆ การเยี่ยมชมและฟังบรรยายจากกิจการยุคใหม่ การแบ่งกลุ่ม การทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.61-21 ม.ค.62 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณรวิษฎา จิวสถิรวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการฯ Tel. 02-218 5858, Mobile. 088-136-7777092-650 4111 Line @JUMCหรือ E-mail : jumcnow@jumc.in.th