DITP ระดมขุนพลทูตพาณิชย์สู้ศึกการค้าโลก!!

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เตรียมการจัดประชุมทูตพาณิชย์ไทยทั่วโลก เพื่อประเมินสถานการณ์การค้าและเตรียมกลยุทธ์เพื่อผลักดันยอดส่งออกในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2561 พร้อมวางแผนการขับเคลื่อนการส่งออกในปี 2562

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 15 -22 ต.ค.61 ซึ่งตรงกับช่วงงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ STYLE Bangkok ของกรม โดยในช่วงก่อนการประชุมทุกครั้งทูตพาณิชย์จะได้รับการบ้านให้ประเมินวิกฤตและโอกาสของในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลอยู่ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างไร และให้จัดทำแผนการรับมือ รวมถึงแผนผลักดันการส่งออกอย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งในการประชุมจะมีการนำเสนอแผนผลักดันการส่งออกดังกล่าวและพูดคุยหารือกันเพื่อจัดทำแผนการทำงานที่ชัดเจนต่อไป โดยในการประชุมทูตพาณิชย์จะเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอีกด้วย ซึ่งจะทำให้แผนการขับเคลื่อนการส่งออกมีกลยุทธ์การเจาะตลาดที่ชัดเจนและสามารถขับเคลื่อนการส่งออกของประเทศได้จริง ทั้งนี้ การประชุมทูตพาณิชย์ถือได้ว่าเป็นการทำงานในมิติใหม่ เนื่องจากเป็นการทำงานร่วมกันในรูปแบบการบูรณาการระหว่างภาครัฐกับเอกชน ไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่

สำหรับแผนในการขับเคลื่อนการส่งออกในปี 2562 โดยมีเป้าหมายในการผลักดันผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup และผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้มีโอกาสส่งออกได้เพิ่มขึ้น ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์สำคัญคือ การเร่งรัดขยายตลาดส่งออกและธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุก,การส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์ ,การพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมส่งออก และการพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

หนึ่งในแผนงานสำคัญของกรมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรุ่นเล็ก คือโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3 หากผู้ประกอบการรายใดที่สนใจสามารถสมัครเข้ามาร่วมโครงการดังกล่าวได้ โดยกรมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ยังไม่เคยออกไปทำตลาดต่างประเทศได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ฐานราก และขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการในทุกระดับ ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมเจรจาการค้าในต่างประเทศ (Business Matching และ Pitching/Startup) โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการอะไรก็ตาม