‘การบินไทย’ แจงความคืบหน้า ‘ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา’ วางไทม์ไลน์เปิดยื่นซอง 6 มี.ค.นี้ คาดได้ตัวเอกชนภายใน พ.ค.63

“การบินไทย” เผยความคืบหน้าการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการ MRO ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ฟากคณะ กก.คัดเลือกมอบบอร์ด EEC ตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม วางไทม์ไลน์เปิดเอกชนยื่นข้อเสนอ 6 มี.ค. 63 คาดได้ตัวเอกชนภายใน พ.ค.นี้

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่การบินไทยในฐานะเจ้าของโครงการศูนย์ซ่อมบำรุง (MRO) อากาศยานอู่ตะเภา ได้จัดส่งเอกสารการคัดเลือกเอกชนฉบับปรับปรุงให้แก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการชี้แจงข้อสงสัยของเอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุน และคาดว่าจะสามารถส่งคำตอบชี้แจงข้อสงสัยแก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนแล้วเสร็จภายใน ก.พ. 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ด EEC) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในขั้นต่อไป กล่าวคือ คณะทำงานประเมินและเจรจาข้อเสนอของเอกชนร่วมลงทุนด้านเทคนิค ด้านการเงิน และคณะทำงานเจรจาเงื่อนไขร่างสัญญาร่วมลงทุน โดยมุ่งเน้นการดำเนินการอย่างโปร่งใส และรัดกุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเอกสารการคัดเลือกเอกชน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

นอกจากนี้ ยังมีมติมอบหมายให้การบินไทยแต่งตั้งคณะทำงานรับและจัดเก็บเอกสารข้อเสนอของเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งกำหนดให้เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 6 มี.ค. 2563 หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารและประเมินข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ต่อไป โดยคาดว่าจะได้เอกชนผู้ร่วมลงทุนภายใน พ.ค. 2563

อย่างไรก็ตาม การบินไทยได้ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับเอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพื่อให้การดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาสำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่ได้วางไว้ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นๆ ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม