กรมพัฒน์ฯ เปิดหลักสูตร Franchise B2B รุ่นที่ 22 ชวนธุรกิจโคลนนิ่งเป็นแฟรนไชส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างโอกาสให้ธุรกิจไทยขยายร้านต่อได้ด้วยระบบแฟรนไชส์ เปิดรับสมัครแล้วในหลักสูตร Franchise B2รุ่นที่ 22 ปีนี้เพิ่มความพิเศษโดยได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากธนาคารกสิกรไทยมาช่วย X-Ray แผนการเงินของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ มีโมเดลธุรกิจที่สร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ย่นระยะเวลาความสำเร็จทางธุรกิจให้มาถึงเร็วขึ้นอีก

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจไทยให้ประสบความสำเร็จ มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยโมเดลธุรกิจที่จะเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จนั้นก็คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ในปีงบประมาณ 2562 กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรม “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)” ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 22 ตั้งเป้าหมายผู้เข้าอบรมจำนวน 150 ราย อบรมระหว่างวันที่ 28 พ.ย.61 – 5 เม.ย.62 ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 120 ชั่วโมง

อธิบดี กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตร Franchise B2B จะสามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ อย่างถูกต้อง วางแผนกลยุทธ์และสร้างคู่มือในระบบแฟรนไชส์ได้ มีโมเดลธุรกิจที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ทันที เข้าใจถึงการเขียนสัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างแฟรนไชส์ซีและ แฟรนไชส์ซอร์ ส่งผลให้ขยายโอกาสทางการตลาดได้อย่างกว้างขวาง และมีระบบบริหารจัดการแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

“ความพิเศษของการอบรมรุ่นที่ 22 นอกจากมีการเพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะมาเป็นวิทยากรแล้วยังจะเพิ่มความเข้มข้นทางด้านการจัดทำแผนธุรกิจและการเงินมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเข้าร่วมให้ความรู้ในหัวข้อการวางแผนการเงินในระบบแฟรนไชส์ และการ X-Ray การเงินของธุรกิจ เพื่อนำมาปรับแผนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำระหว่างชั่วโมงการนำเสนอ แผนธุรกิจก่อนที่ผู้เข้าอบรมจะจบหลักสูตรอีกด้วย โดยความพิเศษที่กรมฯ ได้ตั้งใจเพิ่มเติมมาในรุ่นนี้จะ ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจ’ จากสถาบันการเงินด้วยการนำแผนธุรกิจที่ผ่านการวิเคราะห์และปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินไปนำเสนอประกอบการขออนุมัตินั่นเอง”

“สำหรับธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Franchise B2B รุ่นที่ 22 จะต้องมีคุณสมบัติโดยเป็นเจ้าของหรือผู้แทนกิจการซึ่งสามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร ไม่เคยผ่านการอบรมในรุ่นที่ 1-21 โดยต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีสาขาเป็นของตนเองหรือสาขาแฟรนไชส์ซีไม่น้อยกว่า 2 สาขา ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 พ.ย.61 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5953 อีเมล์ franchisedbd.b2b@gmail.com” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

ปัจจุบันมีธุรกิจผ่านการอบรมหลักสูตร Franchise B2B แล้ว จำนวน 947 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 513 ราย บริการจำนวน 161 ราย ค้าปลีก จำนวน 139 ราย ความงามและสปา จำนวน 76 ราย และการศึกษา จำนวน 58 ราย