เปิดประวัติ ‘พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์’ ประธานบอร์ด ‘การบินไทย’ คนใหม่

เปิดประวัติ “พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน” ประธานบอร์ด “การบินไทย” คนใหม่

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ แต่งตั้ง พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ และแต่งตั้ง นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ปัจจุบันอายุ 62 ปี จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากโรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 25 หลักสูตรศิษย์การบิน รุ่นที่ 72 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 37 หลักสูตร Overseas Joint Warfare (Australia) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 หลักสูตร Asia-Pacific Center for Security Studies, Hawaii (USA) หลักสูตร Logistics Technology for Executives at Institute for Defense & Business, University of North Calolina (USA) และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 (วนพ.12) 

สำหรับ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ เคยดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธการ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ รองเสนาธิการทหารอากาศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กิจการพิเศษ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ยุทธบริการ และผู้บัญชาการทหารอากาศ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และรักษาการ ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ