อีอีซี รับคณะ ศอ.บต.จ.สงขลา

อีอีซี รับคณะ ศอ.บต. และชุมชน พื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา
บูรณาการความร่วมมือ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

​นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศและโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งการสร้างงาน การยกระดับการศึกษาให้กัยเยาวชน สาธารณสุข และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ในอีอีซี ให้กับ นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และประชาชนในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา กว่า 150 คน ในโอกาสที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่อีอีซี และรับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ“สามเหลี่ยมมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจในมิติ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โครงการเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนของประชาชนในพื้นที่ และสร้างฐานความร่วมมือ การพัฒนาที่มีประชาชนเป็นแกนหลักต่อการพัฒนาพื้นที่ตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อไป