บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ผลงานยอดเยี่ยมคว้า 4 รางวัล งาน The Asset ESG Corporate Awards 2019

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงาน รับรางวัล Best CEO, Platinum Award-Excellence in Environmental Social and Governance,Best Investor Relations Team และ Best Initiative Environment ResponsibilityในงานThe Asset ESG Corporate Awards 2019ณ โรงแรมโฟว์ ซีซันส์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับสูงสุดของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Platinum Award-Excellence in Environmental Social and Governance) ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน รางวัลยอดเยี่ยมด้านทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Team)ซึ่งสะท้อนถึงทีมงานที่มีความโดดเด่นด้านการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มีคุณภาพ และทันต่อเหตุการณ์ให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ และรางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (BestInitiative Environmental Responsibility) ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญและมีการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมที่มีการปกป้องสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการของเสีย การใช้พลังงานทดแทน และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล Best CEOซึ่งเป็นรางวัลยอดเยี่ยมที่มอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จและมีผลงานยอดเยี่ยมประจำปี 2562 อีกด้วย

งานประกาศรางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2019 จัดขึ้นโดยนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการดำเนินงานทางการเงิน การลงทุน และการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในงานดังกล่าวได้ผ่านการประเมินคุณภาพด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้านความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์