กรุงเทพประกันชีวิต หนุนความสำเร็จดัน Digital ID สู่การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงความร่วมมือ สู่การให้บริการ“We are ready for Thailand Digital ID” ในการเป็นองค์กรชั้นนำที่ได้ร่วมทดสอบระบบNational Digital IDPlatformสำหรับพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีBlockchainจนสำเร็จ โดยบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด หรือ NDID ร่วมกับภาคีกลุ่มธนาคารนำร่อง กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมกว่า 30 บริษัทพร้อมด้วยแรงขับเคลื่อนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลังเพื่อพลิกโฉมสู่ประเทศแห่งดิจิทัล

.. จิรเศรษฐศุขสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“เราทราบกันดีว่าปัจจุบันระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตของทุกคนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดล้วนแต่ต้องปรับตัวให้รับกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกรุงเทพประกันชีวิตในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการวางแผนความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงิน ที่อยู่คู่สังคมไทยมาเป็นเวลากว่า 68ปี ได้มีการปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นับเป็นการจับมือร่วมกับ 30 บริษัทชั้นนำทั่วประเทศ ที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง เริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมดิจิทัลด้วยช่องทางNDIDPlatform ภายใต้เทคโนโลยีBlockchainที่ผ่านการทดสอบแล้วจาก 30 บริษัทชั้นนำในโครงการได้สำเร็จ มีความรวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัยถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ยุคดิจิทัลและเป็นการมอบประสบการณ์บริการแก่ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่ก้าวไปอีกขั้น”

เพื่อรองรับการเติบโตในยุคดิจิทัล บริษัทยังได้พัฒนาระบบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Insured) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ.แล้ว โดยใช้วิธีการยืนยันตัวตนในการขอทำประกันภัยผ่านระบบของผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (กลุ่มธนาคารที่นำร่องเข้าร่วมทดสอบระบบ National Digital ID Platform) ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ ทำให้การยืนยันตัวตนของลูกค้ากับระบบการขอทำประกันภัยของบริษัททราบผลในทันที และลูกค้าสามารถขอทำประกันภัยได้โดยลูกค้าไม่ต้องจัดเตรียมไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อีกทั้งลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ในทันทีที่บริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย ซึ่งลูกค้าสามารถจัดเก็บไฟล์กรมธรรม์ในอุปกรณ์ส่วนตัวหรือดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการให้บริการลูกค้าของบริษัทได้อีกด้วยถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทในการสนับสนุนให้ประเทศได้พัฒนาสู่ยุคดิจิทัลและเป็นการมอบประสบการณ์บริการแก่ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่ก้าวไปอีกขั้น

ระบบ National Digital ID Platform หรือ NDID Platform ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการทำธุรกรรมในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและไม่ก้าวทันเทคโนโลยี ทำให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรเป็นอย่างมากทางบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด จึงเกิดการพัฒนาระบบ NDID Platform ขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสร้างมาตรฐานและยกระดับการทำธุรกรรมต่างๆ ให้มีความน่าเชื่อถือรัดกุม ปลอดภัยด้วยระบบNDID Platform ที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)หรือ ETDA โดยเป็นธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) และเป็นระบบที่ไม่เก็บข้อมูลไว้ที่ Platform แต่เก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ภายใต้หน่วยงานที่ดูแลข้อมูลเป็นการสร้างระบบData Sharing ในการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ลดความซับซ้อนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในการทำธุรกรรมต่างๆ ได้รวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น