‘เด่นหล้า’ เปิดตัว ‘DLPS’ โรงเรียนระดับประถม 3 ภาษา ตอบโจทย์การศึกษา จ่อประเดิมสตาร์ทเปิด ป.1-4 ปีการศึกษา 63

“เด่นหล้า” เปิดตัว “DLPS” โรงเรียนระดับประถม 3 ภาษา มาตรฐานนานาชาติ หวังตอบโจทย์การศึกษา พร้อมชูจุดเด่น ภาษา-วิทย์-คณิต ปูพรมปั้นบุคลากรไทย จ่อประเดิมสตาร์ทเปิด ป.1-4 ปีการศึกษา 63 ก่อนขยาย ป.5-6 ต่อไป

ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม 3 ภาษา (Denla Primary School : DLPS) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่เครือเด่นหล้าบริหารโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อยกระดับคุณภาพเด็กไทยให้มีความแข็งแกร่งทางการศึกษา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่ง ดี มีทักษะชีวิต และมีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศ จากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เพชรเกษม) โรงเรียนเด่นหล้าพระราม 5 และโรงเรียนนานาชาติ Denla British School ถือเป็นทีมคุณภาพในการผลิตนักเรียนให้สามารถสอบเข้าเรียนต่อยังโรงเรียนประถมศึกษาระดับต้นๆ ของเมืองไทย โดยมีนักเรียนที่เรียนจบจากเครือโรงเรียนเด่นหล้ามาแล้วถึง 30,000 คน หรือในแต่ละปี มีนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า 600-700 คน/ปี

ทั้งนี้ ล่าสุด เปิดหลักสูตร DLPS ในระดับชั้น ป.1-ป.4 ในปีการศึกษา 2563 และเตรียมเปิดรับสมัครระดับชั้น ป.5-ป.6 ในปีการศึกษาต่อๆ ไป เพื่อตอบโจทย์ด้านการเรียนการสอนของนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเดิม รวมถึงกระบวนการเรียนในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม โดยตั้งเป้าหมายมีนักเรียน 25 คนต่อห้องเรียน หรือ 75-100 คนต่อรุ่น ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น แบ่งเป็น ระดับชั้น ป.1-ป.2 ราคา 179,000 บาท/เทอม, ระดับชั้น ป.3-ป.4 ราคา 185,000 บาท/เทอม และ ป.5-ป.6 ราคา 190,000 บาท/เทอม

สำหรับ DLPS เป็นหลักสูตรไฮบริดดึงความเป็นเลิศและจุดแข็งของหลักสูตรอเมริกาและอังกฤษมารวมกัน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนเทียบเท่ามาตรฐานในหลักสูตรนานาชาติ มีความเข้มข้นด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี เน้นการลงมือปฏิบัติ การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง ควบคู่กับการเรียนเชิงทฤษฎี เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนไม่เพียงสามารถเข้าใจในสิ่งที่เรียน แต่มีองค์ความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในอนาคต พร้อมทั้งได้มีการจัดเตรียมวิชา AI and Innovation เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานการ Coding, Programming ด้วย


“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ปกครองถามมาตลอดว่าทำไมโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าถึงไม่เปิดโรงเรียนประถม เพราะมีความเชื่อมั่นว่าเด่นหล้าจะปลูกฝังความเป็นเลิศทางการศึกษาให้เด็กๆ และสามารถสอบเข้าโรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศได้เหมือนอย่างที่เคยปั้นเด็กๆ ให้สามารถสอบเข้าโรงเรียนประถมชั้นนำของประเทศได้ ในปี 2563 นี้ เรามีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมในการเปิดตัวโรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา หลักสูตร English Programme ด้วยมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงเรียนนานาชาติ โดยมีจุดเด่นที่แตกต่างในการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเลิศในทุกด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์ EXCELLENCE FOR AL” ดร.เต็มยศ กล่าว

ดร.เต็มยศ กล่าวต่ออีกว่า การเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในปัจจุบันนั้น ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องของภาษา และด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงคณิตศาสตร์ ที่ถือเป็นกระบวนการเรียนที่สำคัญในยุคปัจจุบัน เพื่อตอบสนองตามสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังสอดรับกับการพัฒนาบุคลากรของไทยในอนาคต ผนวกกับในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) และจังหวัดนนทบุรี ที่ยังมีโรงเรียนนานาชาติจำนวนน้อย จึงเป็นเหตุผลที่เปิดหลักสูตร DLPS ขึ้น โดยมุ่งเน้นด้วยจุดเด่น 3 ประการ ได้แก่ คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์, หลักสูตร English Programme แบบไฮบริดดึงความเป็นเลิศที่สุดของหลักสูตรอเมริกาและอังกฤษมารวมกัน, เน้นความแข็งแกร่งด้าน AI บูรณาการการสอนแบบ STEM และมุ่งสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นในอนาคต 21st Century Skills