ชง ครม.ไฟเขียวกรอบวงเงินมอเตอร์เวย์ ‘บางใหญ่-กาญฯ’ 1.2 หมื่นล้าน 6 พ.ย.นี้ พ่วงยืดเวลาก่อสร้าง คาดแล้วเสร็จ-เปิดให้บริการปี 66

6 พ.ย.นี้ “คมนาคม” ชง ครม.ไฟเขียวกรอบวงเงินจ่ายค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญฯ” 1.2 หมื่นล้าน ลุยจ่ายครบภายใน ธ.ค.นี้ ฟาก “ทล.” ขอยืดเวลาก่อสร้าง คาดแล้วเสร็จ-พร้อมเปิดให้บริการปี 66

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม.ว่า ภายหลังเมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งเรื่องกลับมายัง ทล. ในการที่ ทล.สอบถามถึงการดำเนินการตามคู่มือกระทรวงคมนาคมปี 2556 สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ว่าด่วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 2530 มาตรา 21 หรือไม่นั้น ซึ่งกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องการบริหารของ ทล. ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาด้านกฎหมาย โดยในวันที่ 6 พ.ย.นี้ กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติในโครงการดังกล่าว 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินจาก 5,420 ล้านบาทที่ ครม. ได้เคยพิจารณาอนุมัติไปแล้วนั้น เป็นวงเงินประมาณ 12,032 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ ลดลงจากเดิมที่กำหนดไว้ 12,535 ล้านบาท หรือประมาณ 500 ล้านบาท ในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาจ่ายนั้น จะนำเงินส่วนที่เหลือจากกระประกวดราคา รวมถึงส่วนที่สำนักงบประมาณได้จัดสรรไว้ในปีงบประมาณ 2562 มาใช้ในการดำเนินการ

สำหรับ ในส่วนของวงเงินที่ลดลงประมาณ 500 ล้านบาทนั้น เนื่องจากภายหลังหารือร่วมกับสำนักงบประมาณแล้ว ได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 21 พร้อมทั้งยกเลิกการนำราคาที่ประกาศขายมาเป็นส่วนประกอบในการคิดค่าชดเชยการเวนคืนด้วย จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทั่วไป อ้างอิงจากราคาประเมินกรมธนารักษ์ ราคาซื้อขายที่มีการจดทะเบียนโอนกับกรมที่ดิน และทำเลที่ตั้งมาพิจารณาเป็นหลักเกณฑ์เดิมที่ ทล. ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

2.ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเดิมโครงการปี 2559-2563 ขยายเป็น 2559-2566 เนื่องจากความล่าช้าในการจ่ายค่าเวนคืนดังกล่าวข้างต้น 3.ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ขออนุมัติเพิ่ม ทั้งนี้ ที่ดินที่ ทล.จะต้องจ่ายค่าเวนคืนในครั้งนี้นั้น รวมทั้งสิ้น 2,500 แปลง จากทั้งหมด 4,000 แปลง โดยภายหลัง ครม.พิจารณาอนุมัตินั้น จะเข้าสู่กระบวนการด้านเอกสาร พร้อมทั้งแจ้งประชาชนให้รับทราบภายในระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นจะเริ่มจ่ายค่าเวนคืนที่ดินได้ครบภายใน ธ.ค. 2562 รวมถึงเริ่มเข้าพื้นที่และเดินหน้างานก่อสร้างได้ทันที อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความคืบหน้าของโครงการในขณะนี้ มีความก้าวหน้า 25% ซึ่งล่าช้ากว่าแผน 2 ปี ซึ่ง ทล. จะเจรจากับผู้รับเหมา เพื่อเร่งรัดก่อสร้างโครงการ และให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2566