ทอท.กางตัวเลขผู้โดยสาร 6 สนามบินปี 62 มีผู้ใช้บริการ 141.87 ล้านคน – นักท่องเที่ยว ‘จีน’ ยังครองแชมป์เหนียวแน่น

ทอท. สรุปปริมาณการจราจรทางอากาศปี 62 “ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง” มีผู้โดยสาร 141.87 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.69% และมีเที่ยวบินกว่า 896,000 เที่ยวบิน ด้าน “นิตินัย” เผยยอดนักท่องเที่ยว “จีน” ยังครองแชมป์เหนียวแน่น ฟากเที่ยวบินในประเทศหดตัว หลังเบนเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ปริมาณการจราจรทางอากาศของปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 141.87 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.69 แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 84.05 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.42 และผู้โดยสารภายในประเทศ 57.82 ล้านคน ลดลงร้อยละ 2.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 896,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.41 แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 492,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.44 และเที่ยวบินภายในประเทศ 404,000 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 2.10 

สำหรับ ทสภ.มีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุด คือ 64.71 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.02 แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 52.69 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.01 และผู้โดยสารภายในประเทศ 12.02 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 ขณะที่มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 378,900 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.08 แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 292,200 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.14 และเที่ยวบินภายในประเทศ 86,700 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 0.65 รองลงมา คือ ทดม.มีผู้โดยสาร 41.01 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.10 แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 17.26 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.04 และผู้โดยสารภายในประเทศ 23.75 ล้านคน ลดลงร้อยละ 3.99 ขณะที่มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 273,600 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34 แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 106,100 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.36 และเที่ยวบินภายในประเทศ 167,500 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 3.64

นายนิตินัย กล่าวต่ออีกว่า สำหรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานภูมิภาคอีก 4 แห่ง ได้แก่ ทภก. มีผู้โดยสารใช้บริการ 17.85 ล้านคน ลดลงร้อยละ 2.25 และมีเที่ยวบิน 115,500 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 0.82 ส่วน ทชม. มีผู้โดยสาร 11.32 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.74 และมีเที่ยวบิน 80,500 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.54 ด้าน ทหญ.มีผู้โดยสาร 4.03 ล้านคน ลดลงร้อยละ 5.56 และมีเที่ยวบิน 27,000 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 7.33 และ ทชร.มีผู้โดยสาร 2.95 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.29 และมีเที่ยวบิน 20,500 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.99

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสัญชาติจีน ยังคงเป็นชาวต่างชาติสัญชาติหลักที่เดินทางเข้าและออกในเกือบทุกท่าอากาศยานของ ทอท. รองลงไปเป็นอินเดีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยพบว่าผู้โดยสารสัญชาติจีนในภาพรวม 12 เดือนของ ทอท. มีการชะลอตัวลง โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนที่เปลี่ยนไป และอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ผันผวน ในขณะที่ผู้โดยสารสัญชาติอินเดียมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงตลอดทั้งปี ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม (Visa on Arrival)

สำหรับปริมาณการจราจรเที่ยวบินและผู้โดยสารภายในประเทศของ ทอท.มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี มีสาเหตุหลักมาจากเส้นทางการบินภายในประเทศเกือบทั้งหมดทำการบินโดยสายการบินต้นทุนต่ำ ซึ่งได้รับแรงกดดันจากการแข่งขันของตลาดการบินภายในประเทศที่มีสายการบินต้นทุนต่ำรายใหม่เข้ามาทำการบิน และการขยายตัวของสายการบินรายเก่า ประกอบกับตารางการบินในปัจจุบันมีความหนาแน่นมาก รวมถึงการปรับเพิ่มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และภาษีสรรพสามิตในปี 2560 ทำให้กลุ่มสายการบินต้นทุนต่ำ หันไปทำการตลาดในเส้นทางต่างประเทศมากกว่าในประเทศ นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวไทยหันมานิยมท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน