‘ขนส่ง’ ลุยปฏิรูป 269 เส้นทางรถเมล์ เชื่อมต่อระบบขนส่งอื่น-ดึงคนหันมาใช้มากขึ้น คาดทยอยปรับเส้นทางเดินรถครบภายในปีหน้า

“ขนส่งฯ” ลุยอัพเกรด 269 เส้นทางรถเมล์ เชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นทุกพื้นที่ ครอบคลุมบก-น้ำ-ราง-อากาศ พร้อมใช้ระบบเทคโนโลยีเข้าช่วย-ลดเส้นทางทับซ้อน ดึงประชาชนใช้รถเมล์มากขึ้น คาดเดินรถครบทุกเส้นทางภายในปี 63

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า การยกระดับคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ภายใต้แผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 269 เส้นทาง กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่เห็นชอบให้ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 เรื่องนโยบายการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มีผลให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กับผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการต้องขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยตรงกับกรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในบทบาทและโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการเดินรถโดยสารและการกำกับดูแลการเดินรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางใน 1 เส้นทางจะมีผู้ประกอบการได้เพียงรายเดียว และต้องดำเนินการตามประกาศนายทะเบียนกลางทุกด้าน อาทิ ความปลอดภัย การจัดการเดินรถ การพัฒนาพนักงาน การบริการ และมาตรฐานตัวรถ เพื่อเป้าหมายให้รถโดยสารสาธารณะเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและบริการที่ดีอย่างเป็นระบบ 

นายธานี กล่าวต่ออีกว่า ภายใต้แผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง กำหนดเส้นทางปฏิรูป 269 เส้นทางดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกได้จัดกลุ่มเส้นทางเดินรถตามข้อมูลในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง แบ่งเป็น กลุ่มผู้ประกอบการเดินรถในเส้นทางแนวเดิม 208 เส้นทาง นำมาเทียบเคียงกับเส้นทางปฏิรูป 269 ซึ่งเส้นทางปฏิรูปรถโดยสารฯ ทั้ง 269 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ และเส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ หรือหมายเลขเส้นทาง

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจะทยอยเดินรถในเส้นทางปฏิรูปฯ ให้ครบทุกเส้นทางภายในปี 2563 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความปลอดภัยในทุกมิติ โดยเน้นการอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องทุกด้าน อาทิ คุณภาพตัวรถที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV ติดตั้งระบบ GPS เพื่อการติดตามรถและพฤติกรรมการขับขี่ตลอด 24 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ จะมีการนำระบบตั๋วร่วม E-Ticket  มาใช้ในการจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร รองรับบัตรสวัสดิการ โครงสร้างตัวรถมีการออกแบบตัวรถในลักษณะรองรับสังคมผู้สูงวัย Universal Design รองรับการเป็น Intelligent System สามารถตรวจสอบการเดินรถผ่าน Application บนสมาร์ทโฟน และต่อยอดการพัฒนาป้ายรถเมล์อัจฉริยะ ลดทับซ้อนเส้นทาง และช่วยลดระยะเวลาเดินทาง ครอบคลุมทั่วถึงกับการพัฒนาเมือง สามารถเชื่อมต่อ กับทุกโหมดการเดินทาง ทั้งทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรในอนาคต ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการจราจรและมลพิษ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และหันมาใช้บริการรถโดยสารประจำทางมากขึ้น