ครม. อนุมัติงบกลาง 2.28 พันล้าน เร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเสียหายจากน้ำท่วม 218 รายการ

ครม. อนุมัติงบกลาง 2.28 พันล้าน เร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเสียหายจากน้ำท่วม ทล.-ทช. 218 รายการ หลังโดนพายุโพดุล-คาจิกิพ่นพิษ

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (1 ต.ค. 2562) ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และลงนามโดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,282.98 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของทั้งกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จำนวน 218 รายการ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล (28 ส.ค.-1 ก.ย. 2562) และพายุดีเปรสชันคาจิกิ (2-4 ก.ย. 2562) ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว และเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทาง รวมถึงการให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ได้รับความสะดวก ปลอดภัย

สำหรับ โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 218 รายการนั้น ประกอบด้วย ทล. ขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว วงเงิน 1,374.60 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 125 รายการ แบ่งเป็น 4 งานหลัก คือ 1.งานซ่อมสะพาน จำนวน 5 รายการ วงเงิน 115 ล้านบาท 2.ก่อสร้างสะพานใหม่ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 30 ล้านบาท 3.งานแก้ไขและป้องกันดินสไลด์ คันทางสไลด์ จำนวน 55 รายการ วงเงิน 462.64 ล้านบาท และ 4.งานฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ (งานสะพาน) จำนวน 64 รายการ วงเงิน 766.96 ล้านบาท

ขณะที่ ทช. ขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว วงเงิน 908.38 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 93 รายการ แบ่งเป็น 4 งานหลัก คือ 1.ซ่อมสร้างผิวทาง ไหล่ทาง คันทาง จำนวน 60 รายการ วงเงิน 502.16 ล้านบาท 2.ถนนขาด สะพาน คอสะพานขาด พร้อมเชิงลาด จำนวน 16 รายการ วงเงิน 356.18 ล้านบาท 3.ก่อสร้างโครงสร้างระบายน้ำ จำนวน 6 รายการ วงเงิน 22.38 ล้านบาท และ 4.งานป้องกันการกัดเซาะ จำนวน 11 รายการ วงเงิน 27.66 ล้านบาท