สนข.ทุ่มงบ 37 ล้าน ศึกษาแผนแม่บทสิ่งอำนวยความสะดวกทุกคน

สนข. ลุยศึกษาแผนแม่บทสิ่งอำนวยความสะดวกคมนาคมขนส่งเพื่อทุกคน นำร่อง 4 แห่ง ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะบก-น้ำ-ราง-อากาศ ทั่วทุกภูมิภาค

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายว่า แผนแม่บทโครงการนี้จะเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมสำหรับคนทุกคน โดยเฉพาะเด็ก ผู้พิการผู้สูงอายุ เพื่อให้เชื่อมั่นในการม้าระบบขนส่งสาธารณะ ครอบคลุมทั้งระบบบก ราง น้ำ และอากาศ อาทิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ ท่าเรือ และสนามบิน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวนำไปใช้ปฏิบัติตามแผนแม่บทที่ สนข. ศึกษา และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาโครงการของระบบโครงสร้างพื้นที่ฐานด้านคมนาคมที่เกิดขึ้นอนาคตด้วย เช่น รถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางเข้าไปยังชุมชนให้ถึงบริการได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

ด้านชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีหน้าที่หลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ การบริการด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ทั้งการขนส่งทางบก น้ำ ราง ทางอากาศ และเชื่อมโยง ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการระบบคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และปลอดภัย เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เน้นพัฒนาเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต พฤติกรรมการเดินทาง และความต้องการในการเดินทางอันเป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามยุทธศาสตร์คมนาคม 20 ปี (2561-2580) ของกระทรวงคมนาคมที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง บริหารจัดการ แลบริการ รวมทั้งประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมาระบบขนส่งสาธารณะไม่ได้ถูกออกแบบถึงกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคใช้บริการ ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ยานพาหนะ รวมทั้งบริการ โดยยึดหลัก Universal Design ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนแม่บทฯ ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญชี้นําการพัฒนาให้ทุกหน่วยงานดําเนินการอย่างมีมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน

สำหรับโครงการดังกล่าวใช้ระเวลาศึกษา 1 ปี ตั้งแต่ มี.ค. 2561-มี.ค.2562 ใช้งบศึกษา 37 ล้านบาท แผนแม่บทนี้จะเป็นกรอบดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการภาคขนส่งให้มีมาตรฐานรองรับคนทุกคน โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งขอบเขตงานอื่นๆ เช่น การอบรม พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ ตรวจประเมินอาคารสถานที่ และบุคลากรที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ คนพิการและผู้สูงอายุ จํานวนหลักสูตรละ 4 รุ่น สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง อาคารสถานที่บริการขนส่ง ผ่านกิจกรรมการประกวดแบบ

นายชัยวัฒน์ กล่าวอีกว่า สนข.สนับสนุนให้เกิดต้นแบบสถานีสําหรับคนทุกคน ในพื้นที่ศึกษา 4 แห่งในเมืองภูมิภาค เพื่อเป็นต้นแบบของโครงการ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือพื้นที่ จ.เชียงรายพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2, ภาคตะวันออกพื้นที่ จ.ชลบุรีพัฒนาท่าเรือเกาะลอย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ จ.ขอนแก่นพัฒนาสถานีรถไฟขอนแก่น และภาคใต้พื้นที่ จ.ภูเก็ตพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ 4 แห่ง เพื่อเตรียมดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม อาทิ ป้ายสัญลักษณ์ ทางลาด ที่จอดรถผู้พิการ ลิฟต์และอักษรเบรลล์ ทางลาด จุดเชื่อมต่อ รวมทั้งวงเงินในการปรับปรุง คาดว่าต้นปี 2562 จะได้ผู้ชนะการประกวดแบบ สำหรับเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่นำร่อง 4 แห่งนี้เลือกจากสถานที่ไม่เคยดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมมาก่อน ต้องครอบคลุมทั้งโหมดการเดินทาง ทั้งบก ราง น้ำและอากาศ และทุกภูมิภาค อย่างไรก็ตามโครงการผลการศึกษาจะแล้วเสร็จ มี.ค. 2562 หลังจากนั้นจะเสนอกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก หรือ คจร. และคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ต่อไป