การเจรจา FTA ไทย – ศรีลังกา รอบ 2 รุดหน้า ตั้งเป้าสำเร็จปี 2563

พาณิชย์ เผยผลการเจรจา FTA ไทย – ศรีลังกา รอบ คืบหน้าตามแผนที่วางไว้ ครอบคลุมทั้งการเปิดตลาดสินค้า บริการ ลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ มุ่งหวังสรุปผลการเจรจาภายในปี 2563 ดันเป้าการค้าทะลุ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมเจรจา FTA ไทยศรีลังกา ครั้งที่ ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ก.ย.61 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้สานต่อการประชุม FTA ครั้งแรก ที่ศรีลังกาจัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยการเจรจาครั้งนี้เป็นไปตามแผนการเจรจาที่ได้เคยตกลงกันไว้ เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาได้ภายในปี 2563 ตามเจตนารมณ์ของผู้นำทั้งสองประเทศ

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า และการประชุมคณะทำงาน 7 ชุด โดยแต่ละชุดได้เริ่มยกร่างข้อบทความตกลง ซึ่งครอบคลุมทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ถือว่าประสบความสำเร็จ และมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก อาทิ 1.การค้าสินค้า ทั้งสองเห็นพ้องให้นำรายการสินค้าทุกรายการขึ้นโต๊ะเจรจา เพื่อให้มีการลดและยกเลิกภาษีระหว่างกัน และอาจมีข้อยกเว้นสำหรับสินค้าอ่อนไหว 2.การค้าบริการ ทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปได้ในเกือบทุกข้อบท โดยสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนข้อเรียกร้องการเปิดตลาดบริการ (Request List) ในการประชุมครั้งต่อไป 

3.การลงทุน ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปในเรื่องโครงสร้างข้อบทการลงทุน ว่าควรครอบคลุมทั้งประเด็นการเปิดเสรี การส่งเสริมการอำนวยความสะดวก และการคุ้มครองการลงทุน และ 4.ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รองรับการเปิดเสรีระหว่างกัน ทั้งนี้ ศรีลังกาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจา FTA ไทย – ศรีลังกา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธ.ค.61 ณ กรุงโคลัมโบ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ศรีลังกาเป็นตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ ต่อปี มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศที่ทันสมัย และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อผลักดันศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งทางทะเล (Marine Hub) เชื่อมโยงยุโรป อเมริกาเหนือ และแอฟริกา นอกจากนี้ ศรีลังกายังมีวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็นฐานการผลิตและการลงทุนของไทยในหลายอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การประมง อัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในปี 2560 ศรีลังกาเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยการค้าระหว่างไทยและศรีลังกา มีมูลค่า 512.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ในช่วง เดือนแรกของปี 2561 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 320 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.7 โดยไทยส่งออกไปศรีลังกา 272 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากศรีลังกา 48 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบัน การลงทุนของไทยในศรีลังกามีมูลค่าประมาณ 385 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสาขาต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ปูนซีเมนต์ เกษตร เป็นต้น