คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ก้าวทันยุคสมัย พร้อมความหลากหลายของหลักสูตร เพิ่มทางเลือกให้ผู้เรียน ตอบโจทย์คนวัยทำงานในศตวรรษที่ 21 สู่บัณฑิตที่มีศักยภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากสายงานด้านโลจิสติกส์ที่มีการเติบโตขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2559 ได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนขึ้นมา เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความโดดเด่นในแง่ของหลักสูตรการเรียนการสอน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม นับเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ทั้งในระดับปริญญาตรี (Undergraduate degree), ปริญญาโท (Graduate degree) และปริญญาเอก (Postgraduate degree) ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เปิดการเรียนการสอนขึ้น ทำให้ศรีปทุมได้ผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะในอุตสาหกรรม การผลิต และบริการ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลักสูตร ด้านโลจิสติกส์ของวิทยาลัยจะสามารถสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพป้อนเข้าไปยังอุตสากรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทางวิทยาลัยเองไม่ได้หยุดนิ่งที่จะปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันยังได้มีการจัดหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด ทั้งในหลักสูตร Degree และ Non-Degree รวมถึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่า Logistics Qualification System Program (LQSP PWS) เป็นหลักสูตร Logistics Professional ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (Thai National Shippers’ Council : TNSC) หรือสภาผู้ส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการสร้างมาตรฐานบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของไทย นอกจากนี้ยังร่วมมือกับ Japan Institute of Logistics System (JILS) และ Japan External Trade Organization (JETRO) พัฒนาโครงการ Logistics Qualification System Program (LQSP) ขึ้น โดยนำรูปแบบการอบรมและการทดสอบความรู้จากประเทศญี่ปุ่นมาเป็นต้นแบบและประยุกต์ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ผู้เรียนจะได้รับ Certified Logistics Professional และสามารถนำ certificate มาเทียบโอนในป.โทได้อีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี กล่าวต่อว่า ผู้เรียนในระดับปริญญาโท (Graduate degree) จะมีหลากหลายของกลุ่มธุรกิจ โดยมีตั้งแต่คนที่ทำงานที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เจ้าของธุรกิจ หรือแม้แต่ผู้ที่เพิ่งเรียนจบในระดับปริญญาตรี โดยสัดส่วนของผู้เรียนมากถึง 80% เป็นคนทำงานแล้ว โดยในปีนี้ยังอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครจนไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ปี 2562 พร้อมกับการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ผ่านทุกช่องทางดิจิทัลเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย