Browsing Tag

Anniversary  69 ปี

Anniversary  69 ปี ทิพยประกันภัย

นายสมใจนึก  เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ.ทิพยประกันภัย จัดงานครบรอบ 69 ปี ทิพยประกันภัย พร้อมรับบริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา…