Browsing Tag

โครงการ “Bangkok Life Smart Leader”

‘BLA’ เปิดโครงการ “Bangkok Life Smart Leader” มุ่งปั้นตัวแทนคุณภาพ 4 พันคนทั่วประเทศ…

กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เดินหน้าพัฒนาปั้นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ ภายใต้โครงการ “กรุงเทพประกันชีวิต สมาร์ท ลีดเดอร์” ปีที่ 2 ทั่วประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการด้านประกันชีวิตและวางแผนการเงินแบบครบวงจรได้อย่างมืออาชีพ…