Browsing Tag

โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ครั้งที่ 2

โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ครั้งที่ 2

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 และดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท…