Browsing Tag

แต่งตั้ง 5 ธนาคาร

GC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ พร้อมแต่งตั้ง 5 ธนาคารเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)…