Browsing Tag

เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย”

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” (14th  Thailand Road Safety Seminar “Play your part and share the road”)…