Browsing Tag

เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า

อลิอันซ์ อยุธยา เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า อยู่ที่ไหนก็ชำระค่าเบี้ยได้ ไม่ต้องออกจากบ้าน ผ่าน 3 …

อลิอันซ์ อยุธยา เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า ในการชำระเบี้ย ผ่าน 3 ช่องทาง ช่องทางที่ 1 ชำระผ่าน SMS แจ้งเตือนครบกำหนดชำระ โดยไม่ต้องส่งเอกสาร ช่องทางที่ 2 ชำระผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz เลือกชำระผ่านบัตรเครดิต ช่องทางที่ 3 ชำระผ่านแอปฯ Mobile…