Browsing Tag

เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ

ฟอร์ดสานต่อโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ฟอร์ด สานต่อโครงการ “เปลี่ยนความรู้...สู่อาชีพ” สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค มอบทุนการศึกษาและฝึกอบรม จำนวน 10 ทุน รวม 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายงานการผลิต…