Browsing Tag

ออกพันธบัตรเพื่อสังคม

ออมสิน ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ ออกพันธบัตรเพื่อสังคม วงเงิน 6,800 ล้านบาท…

การเคหะแห่งชาติออกพันธบัตรเพื่อสังคม วงเงิน 6,800 ล้านบาท เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ…