Browsing Tag

อนุญาโตตุลาการของสำนักงาน คปภ.

คปภ.ให้การต้อนรับ Thailand Arbitration Center : THAC เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักงาน คปภ.

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ให้การต้อนรับนางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม…