Browsing Tag

ส่งสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ

ไทยสมุทร ส่งสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ Health Plus…

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ตระหนักถึงปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยแนะนำสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเฮลท์ พลัส (Health Plus) …