Browsing Tag

สุขยั่งยืน รุ่นที่ 2

“ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน รุ่นที่ 2” ติดอาวุธวิสาหกิจชุมชน…

โครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” เป็นโครงการที่บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ริเริ่มขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในหลากหลายมิติ ในลักษณะ “สอนให้ทำ นำไปใช้ได้จริง” โดยในปี 2562…