Browsing Tag

สหกรณ์ออมทรัพย์

กรุงศรี และ สหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ. คว้ารางวัล Best Payments and Collections Solution in Thailand

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และนายชาติชาย โรจนรัตนางกูร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ. กฟผ.) รับรางวัล “Best Payments and Collections Solution…