Browsing Tag

สมาชิกส่งมอบน้ำใจช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เคทีซีร่วมมือสมาชิกส่งมอบน้ำใจช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 924,300 บาท ซึ่งสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีมีจิตศรัทธาร่วมกันใช้คะแนน KTC FOREVER เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา…