Browsing Tag

สถานประกอบการดีเด่น 2563

TIP รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการดีเด่น 2563

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการดีเด่น จากคุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อเชิดชูเกียรติ ฐานะที่เป็นสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบทุนประกันสังคมดีเด่น…