Browsing Tag

ศูนย์อาหารกระทรวงพาณิชย์

กรุงไทยให้บริการ QR Code ที่ศูนย์อาหารกระทรวงพาณิชย์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  ร่วมเปิดงาน โครงการรับชำระเงินผ่าน QR Code บนแอปพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT  โดยข้าราชการและบุคลากรในกระทรวงพาณิชย์…