Browsing Tag

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 4 สมาคมด้านการบัญชีและวิทยาลัยอาชีวศึกษา 19 แห่ง ร่วม MOU…

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 4 สมาคมด้านการบัญชีระดับประเทศ และ 19 วิทยาลัยอาชีวศึกษา MOU เดินหน้าพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ในการผลิตนักบัญชีดิจิทัลคุณภาพ 4.0 สู่ตลาดงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ คณะบัญชี…