Browsing Tag

ลูกค้ายืนยันตัวตน

กสิกรไทย เปิดบัญชีเงินฝากยืนยันตัวตนผ่าน K CHECK ID

กสิกรไทยเตรียมให้บริการ “เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลบน K PLUS” โดยให้ลูกค้ายืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์ที่จุดให้บริการยืนยันตัวตน (K CHECK ID) และกระบวนการพิสูจน์ใบหน้าที่ธนาคารกำหนด…