Browsing Tag

ลงพื้นที่เสริมความรู้ด้านการประกันภัย

 คปภ. นำทัพ Insurance Mobile Unit ลงพื้นที่เสริมความรู้ด้านการประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2563 ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัยของสำนักงาน คปภ. …