Browsing Tag

ร่วมงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และคุณรัฐกร อัสดรธีรยุทธ ประธานการจัดงานฯ ร่วมเปิดบูธในงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10 โดยมีคุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย…