Browsing Tag

รู้สึกเสี่ยงต่อความเสี่ยงทางการเงิน จากการระบาดของไวรัสโควิด-19”

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เผยผลสำรวจออนไลน์* “ผู้หญิงไทยกว่า 70%…

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เผยผลสำรวจออนไลน์จากกลุ่มแอกซ่า พบว่า จากการระบาดของไวรัสโควิด-19  ผู้หญิงไทยกว่า 70% รู้สึกว่าตนมีความเสี่ยงทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกำลังซื้อ และความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะความยากจน…