Browsing Tag

รับรางวัล Deal of the Year

กรุงไทยรับรางวัล Deal of the Year ในงาน SET Award 2019

ธนาคารกรุงไทยรับรางวัล Deal of the Year ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) โดย นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่…