Browsing Tag

ระบบประกันภัยไทย-ภาคธุรกิจประกันภัยโลก รับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คปภ. จับมือ ธนาคารโลก – ภาคธุรกิจประกันภัย เปิดเวทีถอดบทเรียนโควิด-19…

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัยผ่านออนไลน์ (Webinar) ภายใต้หัวข้อ Challenging Environment Towards Recovery, Continuity and…