Browsing Tag

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

มูลนิธิกรุงศรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

มูลนิธิกรุงศรี โดยนายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพจำนวน 400,000 บาท แก่ …