Browsing Tag

มอบทุนนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล

มอบทุนนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล

นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ Managing Executive Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินจำนวน 500,000 บาท แก่รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา…