Browsing Tag

พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย  6 เดือน

กรุงไทยพักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย  6 เดือน พร้อมปล่อยกู้ 2% ต่อปี ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ธนาคารกรุงไทยเพิ่มมาตรช่วยเหลือลูกค้าต่อเนื่องเป็นระลอก ตามภาวะเศรษฐกิจ หลังออกหลากหลายมาตรการช่วยเยียวยา ล่าสุดพักชำระหนี้ทั้งเงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน ให้ลูกค้าวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท พร้อมปล่อยกู้ Soft Loan …