Browsing Tag

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกันสังคม ยกระดับช่องทางแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Compensate)

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยการพัฒนาระบบ IT…