Browsing Tag

ผู้สนับสนุนการ

รับโล่เกียรติคุณ

นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่แพทย์หญิงภาวิฉัตต์ ประเสริฐสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ…