Browsing Tag

ประเทศไทย สัดส่วนหนี้สูง

กลุ่มอลิอันซ์ รายงานความมั่งคั่งของโลก ปี 2020 ชี้ประเทศไทย สัดส่วนหนี้สูง

อลิอันซ์ เปิดเผยรายงาน Global Wealth Report ฉบับที่ 11 วิเคราะห์สถานการณ์ทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรือนใน 60 ประเทศทั่วโลกพบว่าช่องว่างทางด้านการเงินระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและประเทศที่ยากจนสูงขึ้นอีกครั้ง โดยประเทศไทย…