Browsing Tag

นำสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเยาวชน

ทิพยประกันภัยและมูลนิธิธรรมดี นำคณะครูเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด…

ทิพยประกันภัย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิธรรมดี จัดกิจกรรม “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา…