Browsing Tag

ธนาคารแห่งแรกในไทย

กสิกรไทย ธนาคารแห่งแรกในไทยที่ได้ใบอนุญาตให้บริการจัดทำและนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

กสิกรไทยธนาคารแห่งแรกของไทย ที่ได้ใบอนุญาตให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนลูกค้า (Service Provider) จาก กรมสรรพากร ช่วยผู้ประกอบการจัดการด้านการเงินอย่างครบวงจร ตั้งแต่รับจ่ายเงินไปจนถึงบริหารจัดการภาษี สร้างมิติใหม่ให้ผู้ประกอบการ…