Browsing Tag

ดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี

กรุงไทยออกตราสารเงินกองทุน ดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี เพิ่มทางเลือกผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่

ธนาคารกรุงไทยเตรียมขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 เสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในวงเงินไม่เกิน 24,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน…