Browsing Tag

ดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี

กรุงไทยชวนเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชนเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท โดยเป็นเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูง และช่วยลดวามเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ…