Browsing Tag

ช่องทางสาขา

กรุงศรียกระดับการให้บริการช่องทางสาขา รับกระแส New Normal 

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ยกระดับการให้บริการสาขาของธนาคารที่ยังเน้นย้ำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)…